Опрема за филтрирање пива, јабуковача и вина - филтери за плочу, дијатомејски филтери, филтери са унакрсним протоком, микрофилтри.