Пакување на пиво, јаболковина и други пијалоци - Петанер, буриња и шишиња.