Mess- a Kontrollsystem fir d'Brauereien - Mesur a Kontroll vun Temperaturen a Timing am Bréckprozess.