Εξοπλισμός για την προετοιμασία και τη μεταφορά τεχνικών αερίων - αέρα υπό πίεση, καρβοδι διοξείδιο, οξείδιο, νιτρίλιο κλπ.